Louisiana Iris
'Faubourg-St. John'

Photo by Richard Sloan