Louisiana Iris
'Longue View'

Photo by Richard Sloan