Nelumbo 'Chang'e Ben Yue'
Xi'an Botanical Garden, Xi'an, China
Photo by Li Shujuan

© The photographer and Water Gardeners International