N. 'Zhong-ri youyi lian'
China Japanese Friendship
Photo by Hideshi Sobue